آموزش و پرورش چگونه می تواند محور توسعه یک کشور باشد؟

(با توجه، به رویکرد‌های توسعه منابع انسانی، فرهنگی، اقتصادی و توجه خاص به محیط زیست) محمدرضا انصاری نیکو/کارشناس فرهنگی اشاره: اهمیت آموزش و پرورش در دنیای امروز به حدی است که بسیاری از جامعه شناسان و نخبگان آن را مهمترین…

ادامه...