برگردان شعریِ گلستان سعدی ۲/طیبه شهبازی

در گلستان ادب برگردان شعریِ گلستان سعدی ۲ طیّبه شهبازی اشاره: طیبه شهبازی، زادۀ شهر تشان و از شاعران جوان و فعال با دیدگاهی نو است. او سلسه‌شعرهایی را آغاز به سرودن کرده که طی آن‌ها به برگردان داستان های…

ادامه...