برگردان شعریِ گلستان سعدی از طیبه شهبازی

در گلستان ادب برگردان شعریِ گلستان سعدی ۳ شاعر: طیبه شهبازی رسانۀ فردا/اشاره: طیبه شهبازی، زادۀ شهر تشان و از شاعران جوان و فعال با دیدگاهی نو است. او سلسه‌شعرهایی را آغاز به سرایش کرده است که طی آن ها…

ادامه...

برگردان شعریِ گلستان سعدی۱/طیبه شهبازی

در گلستان ادب برگردان شعریِ گلستان سعدی ۱ طیبه شهبازی رسانۀ فردا/اشاره:طیبه شهبازی زادۀ شهر تشان و از شاعران جوان و فعال با دیدگاهی نو است. او سلسه‌شعرهایی را آغاز به سرایش کرده است که طی آن ها به برگردان…

ادامه...