زاگرس، پیچیده در شولای آتش!

*الهام خوشنام وند دستمان تهی‌ست و فقط می‌توانیم بنالیم و غم بخوریم از ظلمی که بر محیط زیست‌مان می‌رود و سرزمین‌مان را از این که هست، فقیرتر می‌کند. در بی‌توجهی مردم و مسئولان، آتش از جرقه‌ای شاید نامعلوم، شروع می‌شود…

ادامه...