شعر گویش بهبهانی/فرامرز سه‌دهی

بوم‌سروده‌ها… زی میو پیرسیک* فرامرز سه‌دهی گویش کهن بهبهانی باهاری نی، گلی نی، بلبلی نی، زی میو پیرسیک! هنی چلِّی زمسّوندی! گلی نی، زی میو پیرسیک مه لوره لورمن، سردی! چه سرمی گنگ و لاسی رن! نه بلگی هه، نه…

ادامه...